generatie

veerkracht

ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN IN TIJDEN VAN CORONA

SAMEN STERKER UIT DEZE CRISIS

Veel kinderen en jongeren worden dubbel getroffen door de maatregelen om de coronacrisis te beheersen.

 

Het zijn de tienduizenden jongeren en kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Vaak in te kleine appartementen en huizen in de stad of op het platteland. Binnen een moeilijke gezinssituatie. Vaak in armoede, teveel binnen een context van geweld en in sommige gevallen zelfs misbruik.

 

Het zijn de jongeren en kinderen waar we weinig van horen op de sociale media of in het publieke debat. Velen schamen zich over de situatie waarin ze zich bevinden en zoeken niet of te laat naar hulp. Hun verhalen grijpen naar de keel.

 

Gelukkig kunnen we in Vlaanderen rekenen op een geëngageerde jeugd- en welzijnswerkers. Veel van de kwetsbare kinderen en jongeren staan op hun radar.

 

Tijdens deze coronacrisis hebben zij getoond dat ze op de eerste rij staan om deze kinderen en jongeren te helpen. Met dit plan willen we hun onmisbare werk erkennen, steunen en versterken.

 

Het actieplan van 4,5 miljoen euro, kwam tot stand na intens overleg met de brede sector en de vele actoren op het veld. Het bevat hefbomen om kwetsbare kinderen en jongeren in deze tijden van corona beter te ondersteunen en perspectief te geven.

 

Want kinderen en jongeren hebben nu meer dan ooit nood aan hoop en perspectief. Hun veerkracht zal ook na de crisis van essentieel belang zijn om de toekomst te maken. Hun veerkracht zal mee bepalen hoe die toekomst zal zijn.

Benjamin Dalle
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

kelly-sikkema-JRVxgAkzIsM-unsplash.jpg

LOKAAL AANBIEDEN PAKKETTEN

Er worden onder coördinatie van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en

het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest pakketten persoonlijk verdeeld voor kwetsbare kinderen en jongeren. De pakketten bevatten ontspannings-, informatie- en digitaal materiaal op maat van de kinderen en jongeren.

shutterstock_532188412.jpg

HEROPSTART JEUGDWERK IN JEUGDHULPVOORZIENINGEN

Het vast aanbod van jeugdwerk in
jeugdhulpvoorzieningen is door de coronacrisis gestopt. Deze wordt nu herstart, opgeschaald en
versterkt. Concreet gaat er steun naar de
geprofessionaliseerde jeugdwerk-organisaties die hierin actief zijn.

jonas-leupe-WargGLQW_Yk-unsplash.jpg

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING SPECIFIEKE PROBLEMEN

Sommige kinderen en jongeren bevinden zich in moeilijke situaties en hebben nood aan hulp. De anonieme chatlijn van het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling, Nupraatikerover.be, wordt versterkt. Daarnaast krijgen een 40-tal
geregistreerde lokale initiatieven voor
huiswerkbegeleiding steun om de groeiende kloof van onderwijsachterstand te dichten.

shutterstock_619888097.jpg

E-INCLUSIE

Nu kinderen en jongeren vooral online leren en ontspannen is er meer dan ooit nood aan begeleiding. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt een gerichte impuls en moet daarmee de samenwerking tussen de verschillende e-inclusie initiatieven stimuleren, goede praktijken verzamelen en digitale vaardigheden versterken.

STEUN LANDELIJK EN
BOVENLOKAAL JEUGDWERK

Jeugdwerkorganisaties, gericht op kwetsbare kinderen en jongeren, hebben zich tijdens deze crisis snel aangepast en extra ingezet om deze groep te blijven bereiken. Deze organisaties worden versterkt om deze opdracht nog beter in te
vullen.

myles-tan-WNAO036c6FM-unsplash.jpg

SPECIFIEKE PROJECTOPROEP

Met een brede projectoproep wil de Vlaamse regering bottom-up initiatieven versterken. Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kort lopende projecten (afronding in 2020). Per dossier kan er maximaal 100.000 EUR worden aangevraagd.

download plan.jpg

projecten in de kijker

 

Lokaal aanbieden pakketten

Er wordt onder coördinatie van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en het Huis van het Kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een extra stimulans gegeven in het verdelen van pakketten voor kwetsbare kinderen en jongeren.

 

De pakketten worden op maat samengesteld uit:

Spel-, knutsel-, sport-, vrijetijdsmateriaal, boeken en strips…

Informatiemateriaal over de Covid-maatregelen maar ook info over het jongereninformatieplatform WAT WAT en de verschillende hulplijnen;

Aanschaf van digitaal materiaal.

De Huizen van het Kind vervullen hun opdracht in maximale afstemming met de lokale besturen, en met lokale bestaande netwerken en organisaties.

 

De pakketten worden verdeeld, onder strikte voorwaarden, door personen die reeds een vertrouwensband hebben met de kwetsbare kinderen en jongeren. Zo houden ze contact en kan er, waar nodig, in extra ondersteuning worden voorzien of doorverwezen.

 

Heropstart jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen

Het vast aanbod van jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen is gestopt met ingang van de aanname van de COVID-19-maatregelen. Veel kinderen en jongeren dreigen in een passiviteit te vervallen en verliezen hun opgebouwde vaardigheden, ondanks de blijvende inzet van hulpverleners.

 

Op het terrein is er grote vraag naar de heropstart van de jeugdwerkactiviteiten.

 

Concreet wordt er steun gegeven aan geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties die digitale vrijetijds- al dan niet gecombineerd met buitenactiviteiten organiseren op het terrein van de voorzieningen zelf. Het spreekt voor zich dat hierbij rekening wordt gehouden met de COVID-19-maatregelen.

 

Tijdelijke ondersteuning specifieke problemen

nupraatikerover.be

De anonieme chatlijn van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Nupraatikerover.be, ziet sinds de start van de COVID-19-maatregelen op 13 maart jl. tot heden zowel het aantal gesprekken als het aantal nieuwe oproepers verdriedubbelen.

 

Om de noodzakelijke bescherming van de integriteit van kinderen en jongeren te waarborgen, krijgt Nupraatikerover.be een gerichte impuls om zijn bereikbaarheid en beschikbaarheid te waarborgen.

 

De contacturen worden uitgebreid en er wordt sterker en gerichter ingezet op samenwerkingen met en ondersteuning van andere hulplijnen zoals Awel en CLBch@t.

Huiswerkbegeleiding

Over heel Vlaanderen en Brussel bieden op de Sociale Kaart geregistreerde lokale initiatieven aangepaste huiswerkbegeleiding aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren aan. Deze kinderen en jongeren, die vaak al een moeilijk schoolparcours doorlopen, dreigen door de COVID-19-maatregelen een achterstand op te lopen omdat scholen hen moeilijker bereiken, wegens gebrek aan voldoende digitaal materiaal, hun gezinnen onvoldoende vertrouwd zijn met het online lesaanbod of nood hebben aan begeleiding op maat.

 

Het verderzetten en intensifiëren van huistaakbegeleiding met een gerichte impuls voor deze geregistreerde lokale initiatieven draagt ertoe bij dat de kloof niet vergroot. Deze begeleiding wordt gecombineerd met andere zinvolle vrijetijdsactiviteiten.

 
 

E-Inclusie

We zetten in op e-inclusie door het verhogen van digitale geletterdheid en versterken van vaardigheden van kwetsbare kinderen en jongeren. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt hiervoor een gerichte impuls en zal:

 

De samenwerking tussen de verschillende e-inclusie-initiatieven in het kader van de COVID-crisis professioneel ondersteunen, in samenwerking met de Taskforce e-Inclusie;

Beste praktijken verzamelen die door steden, gemeenten, voorzieningen, organisaties, scholen en jeugdwelzijnswerk kunnen worden gebruikt om kwetsbare kinderen en jongeren digitaal te ondersteunen;

Verdere ondersteuning bieden voor digitale basisvaardigheden maar ook gericht informatie verspreiden over cybersecurity, informatiegeletterdheid en het detecteren en onderscheppen van fake-news.

Impuls bovenlokaal en landelijk jeugdwerk

Binnen het jeugdwerk richten een aantal organisaties hun werking specifiek tot kinderen en jongeren die in moeilijke omstandigheden leven en opgroeien. Naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen hebben zij zich extra ingezet en op korte tijd hun werking helemaal omgebouwd om deze kinderen en jongeren te blijven bereiken, ondersteunen, informeren enz.

 

Met een gerichte impuls worden deze landelijke en bovenlokale  jeugdwerkorganisaties versterkt. Ze vervullen een belangrijke schakel om kinderen en jongeren beter te verbinden met de buurt en samenleving, maar zijn ook essentieel in het verspreiden en laten naleven van de verschillende maatregelen in deze coronacrisis.

 

Projectoproep

Projectoproep “Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de buitenwereld”.

 

Het is de bedoeling om een brede waaier van actoren aan te spreken die werken met kwetsbare kinderen en jongeren en die omwille van COVID-19 extra worden bevraagd en onder druk komen te staan. Het gaat hierbij om organisaties binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn.

 

Er kan één dossier per organisatie worden ingediend. Deze projectoproep zal via een vereenvoudigde administratieve procedure verlopen. Per projectdossier kan er maximaal 100,000 euro worden aangevraagd. De afronding van het project is uiterlijk december 2020.